Movie

در کلاسهای سمعی-بصری، زبان آموزان، شنیدن و درک مطلب زبان انگلیسی را از زبان افرادی میشنوند که زبان انگلیسی زبان مادریشان است. گزیده های تصویری و شنیداری به دفعات برای زبان آموزان تکرار میشود تا با ساختارهای جمله سازی در گفتار آشنا شوند.

کلاسهای سمعی-بصری مکان مناسبی است تا زبان آموزان توانایی شنیداری و دایره لغات خود را تمرین و تقویت نمایند. همچنین با تکرار و گفتگو پیرامون موضوعات مشاهده شده، توانایی صحبت کردن شرکت کنندگان در دوره رشد چشمگیری خواهد داشت.